Consorcio

BlueWWater

Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR

CETMAR é unha entidade cunha ampla experiencia en potenciar a cooperación entre os distintos axentes do sistema de I+D+i. O campo de acción do CETMAR esténdese ao ámbito nacional, europeo e mundial, e son beneficiarios da súa actividade todos os sectores públicos e privados relacionados cos recursos mariños …

Centro Interdisciplinar de Investigacións Mariñas e Ambientais - CIIMAR

CIIMAR é un centro de I+D que ten como misión o desenvolvemento de investigación de excelencia, a promoción do desenvolvemento tecnolóxico e o apoio ás políticas públicas na área das ciencias mariñas. O centro acolle cerca de 561 membros…

Universidade de Santiago de Compostela - USC

A Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través do Grupo de Cromatografía y Quimiometría, ten unha ampla experiencia en: a) o desenvolvemento de métodos analíticos para determinar os CECs; b) estudar a transformación de contaminantes no medio ambiente; e c) avaliar o comportamento destes compostos …

LSRE - LCM - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

LSRE-LCM – Laboratorio de Procesos de Separación y Reacción – Laboratorio de Catálisis y Materiales, é unha unidade de investigación en enxeñaría química que xurdiu da fusión de dúas unidades de investigación no ano 2021. Estas dúas entidades (LSRE e LCM)…

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia - INTECMAR

INTECMAR ten unha ampla experiencia no estudo do medio e dos recursos litorais, así como na loita contra a contaminación mariña. O INTECMAR é o instrumento oficial da administración autónoma de Galicia para o control da calidade do medio mariño e a aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos…

Cámara Municipal de Viana do Castelo – Centro Monitorização e Interpretação Ambiental - CM - Viana do Castelo - CMIA

O municipio de Viana do Castelo ten atribuídas responsabilidades legais e estratéxicas a nivel de planificación, ordenamento e xestión do territorio, nos cales se integra a xestión das bacías hidrográficas que se integran na División de Medio Ambiente e Cambio Climático…

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira – Aquamuseu do Rio Minho - CMVNC-Aquamuseu

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira (CMVNC) integra o sector público administrativo tradicional do Estado a nivel local, e desenvolve a súa acción nos termos previstos na Lei dos Conselhos Locais. O Aquamuseu do Rio Minho é un proxecto municipal en vigor desde hai 18 anos …

Águas e Energia do Porto, EM

Águas e Energia do Porto, EM é unha entidade empresarial local, a nivel municipal, dotada de autonomía estatutaria, administrativa e financeira. A finalidade corporativa da empresa é a xestión integrada e sustentable de todo o ciclo urbano da auga no municipio do Porto. Abrangue as seguintes áreas de actividade: distribución de auga, drenaxe e tratamento de augas residuais, drenaxe de augas …

Fundación Centro Gallego de Investigaciones del Agua - CETAQUA

A Fundación Centro Galego de Investigacións da Auga (CETAQUA Galicia) é un centro tecnolóxico que impulsa proxectos I+D+i para garantir a sustentabilidade do ciclo da auga mediante o desenvolvemento de tecnoloxías e produtos. O seu modelo de colaboración público-privada garante que os resultados dos proxectos en que participa se axusten ás necesidades do mercado

Instituto Español de Oceanografía - IEO-CSIC

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), é un centro nacional do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). O IEO representa a España na maioría dos foros científicos e tecnolóxicos internacionais relacionados co mar e os seus recursos. Conta con nove centros oceanográficos costeiros, cinco plantas de experimentación de cultivos mariños, doce estacións mareográficas, unha estación receptora de imaxes de satélites …

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto - FCUP

A Facultade de Ciencias da Universidade do Porto (FCUP) é unha unidade orgánica da Universidade do Porto dotada de autonomía científica, pedagóxica, administrativa e financeira. A FCUP ten como obxectivo xerar e difundir coñecemento en ciencia e tecnoloxía para contribuír aos grandes desafíos globais da sociedade. É unha institución de educación superior de excelencia en ciencias exactas, naturais, da computación e agroalimentarias e as súas aplicacións tecnolóxicas …

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade