Obxectivos

BlueWWater

O obxectivo do proxecto BlueWWater está orientado á protección e preservación das masas de auga fluviais, de transición e litorais da Área de Cooperación mediante o control e seguimento das emisións de microplásticos e contaminantes de preocupación emerxente (CECs) ao medio acuático e a avaliación da eficiencia dos sistemas de tratamento de augas residuais en ambas as rexións, garantindo así un uso sustentable dos recursos hídricos, preservando a súa biodiversidade e proporcionando apoio á implementación da normativa comunitaria (nova Directiva de tratamento de augas residuais, Directiva Marco da Auga e Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña).

O proxecto BlueWWater ten un enfoque holístico para abordar o reto da contaminación das masas de auga transfronteirizas, e para tal fin:

  • vanse elaborar e optimizar metodoloxías analíticas de alto rendemento que faciliten a determinación destes contaminantes, e vaise organizar un exercicio de comparación interlaboratorios para colaborar con outras entidades na validación destas metodoloxías (actividade 1);
  • vaise avaliar a eficiencia das EDAR e dos tratamentos terciarios/cuaternarios implantados en plantas piloto por medio de aproximacións químicas e ecotoxicolóxicas, e vanse implementar estudos experimentais para avaliar o potencial de reutilización da auga tratada para fins agrícolas e de acordo cos requisitos de calidade establecidos pola normativa (actividade 3);
  • BlueWWater vai impulsar e consolidar a Rede NOR-WATER (actividade 4), que vai promover a colaboración dos actores involucrados na xestión da calidade de augas a ambos os lados da fronteira para favorecer o intercambio de experiencias e promover a transferencia e difusión de coñecemento na Área de Cooperación; a rede vai facilitar a transferencia dos resultados aos usuarios finais do proxecto;
  • BlueWWater vai realizar actividades de educación ambiental para concienciar e sensibilizar acerca dos riscos e impactos dos CECs e microplásticos tanto no medio ambiente como na saúde humana, contribuíndo así a unha mudanza de actitude e de hábitos na sociedade.

Os obxectivos de BlueWWater vanlle dar resposta á nova Directiva de tratamento de augas residuais, e vanse axustar aos obxectivos da Directiva Marco da Auga para proporcionar soporte na identificación e monitorización de contaminantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade